Aktualności

20.09.2017

Grupa Pfleiderer przedstawia strategię, która ma zostać zrealizowana do 2021 r. oraz szczegółowe warunki programu skupu akcji własnych

Strategia oparta jest na kluczowych filarach, które mają przełożyć się na stabilny wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. Celem Grupy Pfleiderer jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld euro oraz marży EBITDA wynoszącej minimum 16% za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. W horyzoncie czasowym objętym strategią Grupa planuje stabilne nakłady inwestycyjne – średniorocznie na ten cel przeznaczać będzie 70 mln euro. Jednocześnie Zarząd Pfleiderer Group SA zaprezentował założenia programu skupu akcji własnych, o wartości do 390 mln zł.

20.09.2017 Wrocław. Zarząd Pfleiderer Group SA ogłosił dziś strategię Grupy, która ma zostać zrealizowana do 2021 r. Skoncentrowana jest ona na kluczowych filarach: intensyfikacji działań w zakresie sprzedaży i marketingu w zakresie produktów z wartością dodaną, poprawie efektywności operacyjnej, optymalizacji struktury kosztów, kapitale ludzkim oraz konkurencyjnym podejściu do zarządzania. Realizacja planu rozwoju w tych obszarach ma przełożyć się na stabilny wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.

Główne cele i założenia opublikowanej przez Grupę Pfleiderer strategii to:

•    Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld euro za rokzakończony 31 grudnia 2021 r.
•    Osiągnięcie marży EBITDA na poziomie minimum 16% za rokzakończony 31 grudnia 2021 r.
•    Nakłady inwestycyjne na poziomie średniorocznym 70 mln euro (włączając w to 20 mln euro rocznie nakładów odtworzeniowych)
•    Utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia – celem jest utrzymanie wskaźnika zadłużenia finansowego netto/EBITDA na poziomie pomiędzy 1,5 i 2
•    Wskaźnik kapitału własnego na poziomie powyżej 30%
•    Wypłata dywidendy w wysokości do 70% zysku netto (polityka dywidendowa nie została zmieniona)

„Dzięki realizacji naszej strategii chcemy stabilnie zwiększać przychody ze sprzedaży do poziomu ok. 1,2 mld euro za rokzakończony 31 grudnia 2021 r. Celem jest również wzrost rentowności na poziomie EBITDA, co powinno oznaczać również wzrost zysków. Organiczny wzrost skali biznesu osiągnąć chcemy z jednej strony dzięki mądrym inwestycjom ukierunkowanym na wzrost mocy produkcyjnych w zakresie wysokomarżowych produktów oraz nowe technologie. Z drugiej strony koncentrować się będziemy na skutecznej realizacji wdrożonego w Grupie Pfleiderer programu poprawy efektywności. - Tom K. Schäbinger, CEO Grupy Pfleiderer

Zarząd określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych Spółki


W związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 21 czerwca 2017 r., Zarząd Pfleiderer Group SA dziś określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych Spółki. Akcje będą nabywane w trybie złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia Akcji. Szczegółowe warunki buybacku, które zostały przedstawione w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży, zostały dziś również zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

Kluczowe parametry realizacji programu skupu akcji własnych:

•    3 235 050 akcji objętych skupem
•    5,00% kapitału
•    Cena: 47,00 zł

Harmonogram:

•    Okres zapisów: 21 września – 5 października
•    Data transakcji: 10 października
•    Data rozliczenia: 12 października

Dziś również Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której określone zostały warunki długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych menedżerów. Zgodnie z założeniami programu, Spółka przyzna uprawnionym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej opcję nabycia istniejących akcji Spółki (opcja kupna) w zamian za cenę wykonania opcji pomnożoną przez liczbę akcji nabywanych w ramach opcji kupna, do których menedżer jest uprawniony.

Wdrożenie programu motywacyjnego dla wybranych członków Rady Nadzorczej będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Realizacja strategii sprzedażowej ma na celu wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 1,2 mld euro za rokzakończony 31 grudnia 2021 r.

Przyjęta przez Zarząd Pfleiderer Group SA strategia zakłada intensyfikację działań w zakresie sprzedaży. Grupa będzie koncentrowała się na efektywnej dywersyfikacji struktury klientów na kluczowych rynkach, na których działa, m.in. poprzez wejście w nowe pod-segmenty i rozszerzenie swojej działalności w branżach o dużym potencjale.

Grupa w dalszym ciągu rozwijać się będzie w zakresie produktów z wartością dodaną, na których osiągane są najwyższe marże i które różnicują Pfleiderera na tle konkurencji. Portfolio produktowe będzie rozszerzane o kolejne dekory i powierzchnie inspirowane nowymi trendami i tworzone w odpowiedzi na potrzeby klientów. W parze z rozwojem oferty zaawansowanych produktów iść będzie najwyższej jakości obsługa klienta.

Grupa Pfleiderer dzięki rozwojowi sieci oddziałów handlowych jest obecnie w stanie dostarczać swoje produkty na terenie całej Europy. W zakresie sprzedaży eksportowej Grupa koncentrować się będzie na zaawansowanych rozwiązaniach dla kluczowych klientów na najważniejszych rynkach.

Wzrost produktywności dzięki efektywności operacyjnej

Grupa Pfleiderer wdrożyła program poprawy efektywności, który będzie miał pozytywny wpływ na wyniki operacyjne. Celem jest osiągnięcie do 2018 r. wzrostu efektywnego czasu pracy urządzeń o 4% w stosunku do 2015 r. oraz wzrost produktywności o 5% do 2019 r. w stosunku do r. 2015 na wszystkich liniach CPL, MDF i standardowych płyt wiórowych. Pfleiderer koncentrować się będzie na optymalizacji kosztów produkcji i minimalizacji przestojów.

Grupa planuje również osiągnięcie oszczędności dzięki jeszcze lepszemu zarządzaniu zakupami – w tym zakresie wdraża dedykowany program udoskonalania tego procesu. Wsparciem dla wzrostu efektywności operacyjnej będą inwestycje zwiększające moce produkcyjne oraz wdrażające zaawansowane technologie. Jednym z celów w tym obszarze jest jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału wchodzącej w skład Grupy spółki Silekol, która jest uznanym na rynku producentem żywic klejowych i utwardzaczy stosowanych w przemyśle drzewnym.

Stabilne nakłady inwestycyjne wspierać będą wzrost organiczny

Zaprezentowana przez Zarząd Pfleiderer Group SA strategia zakłada stabilne nakłady inwestycyjne na poziomie średniorocznym ok. 70 mln euro, łącznie z nakładami odtworzeniowymi w wysokości ok. EUR 20 mln rocznie. Strategiczne projekty takie jak „Czteropak inwestycyjny” w Grajewie, linia do produkcji blatów i projekt Dynasteam w Wieruszowie, linia szlifierska w największym zakładzie w Neumarkt, uruchomienie linii lakierniczej w Leutkirch oraz rozwój spółki Silekol mają na celu wzrost EBITDA oraz osiąganych marż.

Realizację strategii wspierać będzie korzystne otoczenie rynkowe

Prognozowany przez Komisję Europejską średni wzrost PKB w 2018 r. w krajach UE wynieść ma 1,8%, przy czym na kluczowych dla Grupy Pfleiderer rynkach, czyli w Polsce i Krajach DACH odpowiednio wzrost PKB wynieść ma 3,1% i 1,8% (źródło: Komisja Europejska, Europejska Prognoza Gospodarcza Zima 2017). Dobre perspektywy widoczne są również w najważniejszych obszarach, w których działa Grupa. Głównym czynnikiem wzrostu popytu na produkty Pfleiderera będą nowe inwestycje w budownictwie mieszkaniowym w Polsce oraz w Niemczech. Szczególnie dobre perspektywy widoczne są jeśli chodzi o polską branżę meblarską – w 2016 r. Polska była drugim na świecie eksporterem mebli pod względem tonażu (czwartym pod względem wartości) (źródło: B+R Studio, Analizy Rynku Meblarskiego).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Pfleiderer Group SA

więcej o Pfleiderer Group SA

Pfleiderer Group SA: wzrost przychodów do 268,8 mln euro w I kw. 2018 r.

Przychody w I kw. wyniosły 268,8 mln euro wobec 252,4 mln euro roktemu, wspierane wzrostem sprzedaży produktów z wartością dodaną i produktów z oferty podstawowej. EBITDA wzrosła o 18,5% r/r do 36,5 mln euro, a marża EBITDA zwiększyła się do 13,6% z 12,2% r/r. Zarząd Grupy zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 1,2 zł za akcję za 2017 r. (wzrost o 9,1%). Nowa innowacyjna linia lakiernicza w Leutkirch została pomyślnie uruchomiona i rynek pozytywnie ocena nowe produkty. Nowe produkty (PrimeBoard, Duropal HPL Compact Exterior) będą wspierały strategię rozwoju Grupy

więcej

Pfleiderer Group przedstawia wyniki finansowe za 2017 r. - wzrost EBITDA, konsekwentna realizacja strategii i planu inwestycyjnego

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w 2017 r. wyniosły 1 006 mln euro i były o 4,8% wyższe niż rokwcześniej. Wynik EBITDA Grupy wzrósł o 9,3% do 120 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 11,9%. Pfleiderer Group konsekwentnie wdraża założenia Strategii - wartość zrealizowanych projektów inwestycyjnych w 2017 r. wyniosła 76,3 mln euro.Grupa znacząco obniży koszty finansowe dzięki refinansowaniu długu. Grupa pracuje nad nowymi produktami i innowacjami. W zeszłym rokuzostały wprowadzone nowe wzory i dekory oraz przeprowadzono pre-launch prezentacji PrimeBoard i Duropal HPL Compact Exterior. Za swoje produkty Pfleiderer Group zdobył liczne nagrody, w tym German Design Award 2017, Red Dot Award: Product Design 2017 oraz German Brand Award.

więcej

Pfleiderer Group odnotowała dobre wyniki finansowe w trzech kwartałach 2017 r. –solidny portfel zamówień i korzystne warunki rynkowe

• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Pfleiderer Group w trzech kwartałach 2017 r. wyniosły 750,9 mln euro.
• EBITDA Grupy wzrosła o 24,6% do 96,2 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 12,8% przychodów.
• Pfleiderer Group konsekwentnie wdraża swoje strategiczne projekty - wydatki inwestycyjne w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. wyniosły 43,6 mln euro.
• Wzrost EBITDA w stosunku do tego samego okresu ubiegłego rokuwspierany był utrzymującymi się dobrymi wynikami sprzedaży. Z drugiej strony, Spółka nadal zmaga się ze znacznym wzrostem cen surowców w porównaniu do poziomów z zeszłego roku.
• W trzecim kwartale 2017 r. z powodzeniem zaprezentowana została strategia Pfleiderer Group do 2021 roku.

więcej

Pfleiderer Group notuje wzrost marży EBITDA dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną i silnym wzroście wolumenów sprzedaży w pierwszej połowie 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy Pfleiderer w I półroczu 2017 r. wyniosły 506 mln EUR i wzrosły o 3,4% w porównaniu do tego samego okresu w 2016 r. (489,3 mln EUR w I półroczu 2016 r.). EBITDA Grupy w I półroczu 2017 r. wyniosła 66,1 mln EUR w porównaniu do 51,8 mln EUR EBITDA w I półroczu 2016 r.: + 27,6%. Marża EBITDA wzrosła do 13,1% przychodów dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną i silnym wzroście wolumenu sprzedaży (10,6% marży EBITDA w I półroczu 2016 r.). W I półroczu 2017 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 20,6 mln EUR, w porównaniu do 15,8 mln EUR w tym samym okresie zeszłego roku. Solidny zestaw wyników finansowych i korzystne warunki rynkowe stanowią silną podstawę do dalszego wzrostu w drugiej połowie roku 2017.

więcej

Pfleiderer Group notuje istotny wzrost wolumenów sprzedaży Grupy w I kwartale 2017 r.

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w I kwartale 2017 r. wyniosły 252 mln euro (wzrost o 2,5%). Raportowana EBITDA Grupy wyniosła 30,8 mln euro (wzrost o 51%), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 12,2%.Udział sprzedaży produktów z wartością dodaną w przychodach wzrósł do poziomu 67%.W I kwartale 2017 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 7,5 mln euro - Pfleiderer konsekwentnie realizuje inwestycje zwiększające udział wysokomarżowych wyrobów w produkcji oraz dostępne moce produkcyjne.

więcej

Pfleiderer Group wypracował 15.5% marży na poziomie znormalizowanej EBITDA w 2016 r.

Skonsolidowane przychody netto wypracowane przez Pfleiderer Group w 2016 r. wyniosły ok. 960 mln euro i były nieco niższe (o 2,4%) niż w 2015 r. Skonsolidowany zysk brutto wypracowany w 2016 r. wyniósł ok. 252 mln euro (skorygowany o efekt alokacji ceny nabycia w wysokości ok. 29 mln euro w związku z transakcją re-IPO i zmianami struktury korporacyjnej Grupy) i był o 3,4% wyższy niż w poprzednim roku. Znormalizowana EBITDA Grupy (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) w 2016 r. wzrosła o 12,5% do poziomu ok. 149 mln euro. Marża na poziomie znormalizowanej EBITDA wyniosła 15,5% przychodów. Współczynnik dźwigni finansowej netto (dług finansowy netto/znormalizowana EBITDA) wyniósł ok. 1.6x. Synergie kosztowe uzyskane w związku z wdrożeniem projektu „JEDNEGO PFLEIDERERA” wyniosą około 18 mln euro (celem jest uzyskanie oszczędności na poziomie ponad 30 mln euro do końca 2018 r.).

więcej

Pfleiderer Grajewo SA zmienia nazwę na Pfleiderer Group SA i przenosi siedzibę do Wrocławia

Pfleiderer Grajewo SA, jeden z największych i najbardziej nowoczesnych producentów materiałów na bazie drewna, płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein, zmienia nazwę – od dziś to Pfleiderer Group SA Dzięki strategicznym zmianom jakie dokonują się w Grupie Kapitałowej jej struktura będzie bardziej przejrzysta, usprawnione zostanie zarządzanie po połączeniu wschodniego i zachodniego segmentu. Umożliwią one dalszy rozwój jako międzynarodowego podmiotu.

więcej

Dobre wyniki Grupy Pfleiderer dzięki koncentracji na produktach z wartością dodaną oraz korzystnym warunkom rynkowym

  • Znormalizowana EBITDA (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wzrosła o 9,2% do poziomu 70,4 mln EUR
  • Marża EBITDA na poziomie 14,4% - powyżej założeń
  • Przychody w wysokości 489,3 mln EUR, nieco poniżej poziomu z tego samego okresu zeszłego rokuze względu na negatywny wpływ różnic kursowych
  • Wypracowane przez Grupę wyniki wspierane są przez korzystne warunki rynkowe – obserwowane są stabilne wzrosty na rynkach DACH*, w Polsce, a także we Francji i Wielkiej Brytanii
  • Zarząd potwierdza, że w 2016 r. spodziewa się niskiego, dwuprocentowego wzrostu na poziomie EBITDA

więcej

Pfleiderer Grajewo otwiera linię lakierniczą wartą 22 mln zł jako pierwszą część realizowanej w Grajewie inwestycji o wartości 45 mln zł

Grupa Pfleiderer, jeden z czołowych i najbardziej nowoczesnych producentów wyrobów drewnopochodnych, płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein, zakończyła instalację nowej linii lakierniczej w Grajewie. Nakłady związane z tą inwestycją to 22 mln zł, a dzięki jej realizacji moc produkcyjna w zakresie lakierowanych płyt HDF w tym zakładzie wzrośnie o około 30%.

więcej

Pfleiderer Grajewo wypłaci akcjonariuszom prawie 65 mln zł dywidendy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo SA, jednego z największych i najbardziej nowoczesnych producentów wyrobów drewnopochodnych, płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein, zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 r. Zgodnie z rekomendacją Zarządu do akcjonariuszy trafi 64,70 mln zł, czyli 1,00 zł na każdą akcję. Stopa dywidendy w dniu WZA to 3,4%.

więcej