Aktualności

21.10.2019

Nowi Członkowie Rady Nadzorczej wesprą Work Service w procesie restrukturyzacji i przeglądzie opcji strategicznych

Akcjonariusze Work Service, największej Spółki sektora usług personalnych w Polsce podczas ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonali istotnych zmian w Radzie Nadzorczej Grupy. Pan Przemysław Schmidt został nowym Przewodniczącym RN, Pan Marcus Preston został nowym Zastępcą Przewodniczącego, a nowymi członkami RN zostali Pan Robert Oliwa i Pan Andrzej Witkowski. Zdaniem Zarządu Spółki nowi niezależni Członkowie Rady Nadzorczej będą istotnym wsparciem trwającego procesu restrukturyzacji i przeglądu opcji strategicznych.

- Nowi Członkowie Rady Nadzorczej pomogą nam skoncentrować się na wsparciu procesu poprawy efektywności, a także prowadzonych rozmów z inwestorami. Dzięki przeprowadzonym zmianom, większość członków Rady nadzorczej to obecnie osoby niezależne od akcjonariuszy, które w rzetelny i obiektywny sposób wspomogą nas w kolejnych działaniach. Jesteśmy przekonani, że Pan Przemysław Schmidt oraz Pan Marcus Preston skutecznie pokierują pracami RN w nowym składzie i pomogą nam zarówno w efektywnej restrukturyzacji, rozwoju działalności operacyjnej, jak i finalizacji rozmów z inwestorami, które prowadzimy w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych – komentuje Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service SA

Pan Marcus Preston (nowy Zastępca Przewodniczącego RN) oraz Pan Andrzej Witkowski (Członek RN) zostali powołani podczas pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 października br. Nadwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowało swoje obrady w dniu 18 października, gdy do Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani Pan Przemysław Schmidt (nowy Przewodniczący RN) oraz Pan Robert Oliwa (nowy Członek RN). Pan Przemysław jest uznanym na polskim rynku menedżerem z szerokim doświadczeniem w Radach Nadzorczych podmiotów prywatnych oraz spółek publicznych. Pan Robert jest wspólnikiem w Kancelarii Oliwa, Ożarowski, Trębicki Sp.j. oraz jest Członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek.

- Zostałem poproszony o  pokierowanie pracami Rady Nadzorczej w sposób możliwie sprawny i niezależny, koncentrując się w pierwszej kolejności na potrzebach i oczekiwaniach kluczowych klientów oraz spółki i jej wierzycieli. Z przyjemnością podjąłem się tej roli i możliwie szybko spróbuje zorganizować prace Rady oraz wspomóc Zarząd w szeregu prowadzonych obecnie projektów –  komentuje Przemysław Schmidt.

Pan Przemysław Schmidt zastąpił w roli Przewodniczącego RN – Macieja Wituckiego – który w ostatnim czasie złożył rezygnację z zasiadania w jej składzie. Nowy Zastępca Przewodniczącego oraz dwaj nowi Członkowie RN zastąpili natomiast Panów Panagiotis Sofianosa, Tomasza Misiaka oraz Tomasza Hanczarka, którzy zostali odwołani ze składu Rady Nadzorczej podczas pierwszej części NWZ, które odbyło się 8 października br.

Dodatkowo akcjonariusze obradujący w ramach NWZ, które odbyło się 18 października br. zadecydowali o tym, że uchwały dotyczące podniesienia kapitału zakładowego Spółki nie zostaną poddane głosowaniu w ramach obrad. Wspomniane uchwały będą głosowane w ramach kolejnego NWZ, które odbędzie się 12 listopada br.

- Kontynuujemy rozmowy z inwestorami branżowymi i finansowymi prowadzone w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych. Tak długo jak nie doszło do uzgodnienia warunków ewentualnej transakcji z inwestorami, Spółka powinna posiadać elastyczność dot. negocjacji jej warunków. Dlatego uważamy za w pełni zrozumiałe przeniesienie głosowania w tej kwestii przez akcjonariuszy na kolejne NWZ.
– dodaje Iwona Szmitkowska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Work Service SA

więcej o Work Service SA

Gi Group przejmie pakiet kontrolny akcji w Work Service i zainwestuje kwotę 210,2 mln zł

Zarząd Work Service podpisał warunkową umowę inwestycyjną z Gi Group, jedną z wiodących na świecie firm HR Solutions świadczących usługi na rzecz rozwoju rynku pracy. Gi Group planuje przejęcie kontrolnego pakietu akcji Spółki i zgodnie z umową dofinansuje Work Service kwotą w wysokości 210,2 mln zł. Inwestycja Gi Group w Spółkę pozwoli Work Service na pełną stabilizację sytuacji finansowej oraz powrót na ścieżkę wzrostu i rozwoju biznesu. Umowa inwestycyjna podpisana przez Work Service z Gi Group jest wynikiem przeglądu opcji strategicznych Spółki ogłoszonego w marcu ubiegłego roku.

więcej

Potencjalny inwestor chce umożliwić Work Service uregulowanie zobowiązań wobec instytucji państwowych

Zarząd Work Service, największej firmy z sektora usług personalnych w Polsce, otrzymał od potencjalnego inwestora informację, że jest on zainteresowany przejęciem aktywów lub akcji Spółki oraz jako priorytet traktuje uregulowanie przez Work Service wszystkich zobowiązań Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Potencjalny inwestor złożył również pismo w tej sprawie w ZUS. Intencją inwestora jest zabezpieczenie miejsc pracy oraz interesów wierzycieli Spółki.

więcej

Zakończenie negocjacji z obligatariuszami oraz większością akcjonariuszy Work Service

Work Service, największa firma z sektora usług personalnych w Polsce, porozumiał się z obligatariuszami w sprawie warunków spłaty obligacji zapadających w maju br. Zgodnie z ustaleniami spłacie podlegać będzie 30 % wartości nominalnej obligacji w wysokości 10,6 mln zł. Ponadto Work Service poinformował o pozytywnym zakończeniu rozmów potencjalnego inwestora strategicznego z większością kluczowych akcjonariuszy. Właściciele posiadający łącznie 55,98% akcji uzgodnili warunki biznesowe ewentualnej sprzedaży akcji potencjalnemu inwestorowi.

więcej

Marcus Peterson oddelegowany do Zarządu Spółki Work Service

Rada Nadzorcza Grupy Work Service SA, lidera polskiego rynku usług personalnych, oddelegowała Pana Marcusa Petersona, aktualnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Głównym zadaniem Pana Marcusa dalsze wspieranie Grupy podczas procesów dotyczących planowanych transakcji kapitałowych, procesu nadzoru nad spółkami zależnymi restrukturyzacji kosztów oraz w spotkaniach z głównymi wierzycielami.

więcej

Work Service rozpoczyna zaawansowane negocjacje z akcjonariuszami i wierzycielami

Work Service, największa firma z sektora usług personalnych w Polsce, wchodzi w nowy etap procesu mającego umożliwić wybór inwestora strategicznego, który może przejąć Grupę oraz udzielić jej dodatkowego finansowania. Spółka zdecydowała o przystąpieniu do negocjacji z wierzycielami Work Service oraz przeprowadzeniu spotkań z kluczowymi akcjonariuszami Spółki oraz akcjonariuszami mniejszościowymi spółek węgierskich, w sprawie warunków przeprowadzenia transakcji dotyczącej objęcia lub nabycia akcji Spółki lub udziałów w jej spółkach zależnych oraz restrukturyzacji zadłużenia. Wcześniej prowadzone rozmowy z jednym z potencjalnych inwestorów zainteresowanych taką transakcją zaowocowały umożliwieniem mu udziału w tym procesie negocjacyjnym.

więcej

Work Service planuje otworzyć się na nowych inwestorów

Zarząd Work Service, największej Spółki sektora usług personalnych w Polsce zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze Spółki zdecydują o sposobie finansowania dalszego rozwoju. Decyzja będzie miała także wpływ na postęp procesów dezinwestycyjnych oraz refinansowania dotychczasowych zobowiązań Spółki. Rozwiązania zostały wypracowane przez Zarząd Spółki wraz z doradcami strategicznymi w ramach trwającego od marca br. przeglądu opcji strategicznych. NWZA odbędzie się 8 października br, a intencją Zarządu jest pozyskanie nowego, znaczącego akcjonariusza.

więcej

Work Service wypracował niemal 14 mln zł zysku netto w I kwartale 2019 roku

Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, opublikowała raport okresowy za I kwartał 2019 rok. Przychody spółki wyniosły w tym okresie prawie 425 mln zł. Szczególny wzrost został odnotowany na podstawowych wynikach finansowych. Zysk EBITDA wyniósł ponad 17 mln zł i był wyższy aż o 172 % w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej. Spółka wypracowała również zysk netto na poziomie prawie 14 mln zł, podczas gdy roktemu wartość wyniku netto była ujemna i wyniosła -5,9 mln zł.

więcej

Work Service może zyskać nawet 49 mln zł dzięki sprzedaży spółki Prohuman

Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, poinformowała o ustaleniu szczegółów sprzedaży pakietu kontrolnego w spółce Prohuman 2004 Kft. działającej na rynku węgierskim. W celu realizacji transakcji została powołana spółka celowa, która do 31 marca 2020 rokuwykupi wszystkie udziały w spółce Prohuman należące do Work Service. Ponadto Term Sheet zakłada przejęcie lub spłatę w imieniu Work Service pożyczki udzielonej przez spółkę zależną dla Work Service wraz z odsetkami. Środki pozyskane w ramach sprzedaży pakietu kontrolnego w spółce Prohuman zostaną wykorzystane m.in. na całkowitą spłatę zobowiązań wobec konsorcjum bankowego. W wyniku transakcji spółka odnotuje jednostkowy zysk brutto na poziomie ok. 49 mln zł.

więcej

Work Service kontynuuje restrukturyzację oraz zapowiada rozwój biznesu w Polsce i w Niemczech

Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, opublikowała raport roczny za 2018 rok. Był to okres realizacji procesu restrukturyzacji zadłużenia Work Service, w wyniku którego Grupa odnotowała zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie ponad 10 mln zł. Pozytywny wynik jest głównie efektem sprzedaży spółki Exact System, z której pozyskano ponad 155 mln zł. Środki posłużyły na spłatę części zobowiązań wobec banków. Work Service zamierza kontynuować restrukturyzację oraz skupić się na rozwoju działalności operacyjnej w Polsce i w Niemczech.

więcej