Aktualności

27.01.2020

Zakończenie negocjacji z obligatariuszami oraz większością akcjonariuszy Work Service

Work Service, największa firma z sektora usług personalnych w Polsce, porozumiał się z obligatariuszami w sprawie warunków spłaty obligacji zapadających w maju br. Zgodnie z ustaleniami spłacie podlegać będzie 30 % wartości nominalnej obligacji w wysokości 10,6 mln zł. Ponadto Work Service poinformował o pozytywnym zakończeniu rozmów potencjalnego inwestora strategicznego z większością kluczowych akcjonariuszy. Właściciele posiadający łącznie 55,98% akcji uzgodnili warunki biznesowe ewentualnej sprzedaży akcji potencjalnemu inwestorowi.

Łączna wartość obligacji serii W, serii X oraz serii Z zapadających w maju wynosi 35,25 mln zł. 70 proc tej kwoty, a więc 24,68 mln zł zostanie w pełni zdyskontowane (szczegóły techniczne oraz struktura są jeszcze uzgadniane).

- Proces restrukturyzacji Spółki bez wątpienia wchodzi w kolejny etap. Uzgodnienie z obligatariuszami, które daje nam możliwość pozyskania inwestora i powiązanej z tym redukcji 70 % naszych zobowiązań wobec nich jest istotnym krokiem. W dalszym ciągu wspólnie z ewentualnym inwestorem prowadzimy negocjacje z konsorcjum bankowym jednak liczymy na to, że one również zakończą się rozwiązaniem satysfakcjonującym wszystkie strony - komentuje Iwona Szmitkowska, Prezes Zarządu Work Service.

Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnym inwestorem strategicznym, który uzgodnił już warunki biznesowe ewentualnej transakcji z większością akcjonariuszy. Zarząd Spółki podkreśla jednak, że proces przeglądu opcji strategicznych w dalszym ciągu trwa:

- Wciąż prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami i rozważamy różne warianty transakcji. Niedawno miały miejsce negocjacje kluczowych akcjonariuszy z międzynarodowym inwestorem branżowym, który jest najbardziej zaawansowany w analizach spółki. Akcjonariusze posiadający prawie 56 % akcji zgodzili się na ewentualną sprzedaż wszystkich akcji po cenie 30 gr. Akceptacja ceny sprzedaży akcji zaproponowanej przez inwestora jest jednak jednym z wielu kroków niezbędnych do zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych - dodaje Iwona Szmitkowska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Work Service SA

więcej o Work Service SA

Gi Group przejmie pakiet kontrolny akcji w Work Service i zainwestuje kwotę 210,2 mln zł

Zarząd Work Service podpisał warunkową umowę inwestycyjną z Gi Group, jedną z wiodących na świecie firm HR Solutions świadczących usługi na rzecz rozwoju rynku pracy. Gi Group planuje przejęcie kontrolnego pakietu akcji Spółki i zgodnie z umową dofinansuje Work Service kwotą w wysokości 210,2 mln zł. Inwestycja Gi Group w Spółkę pozwoli Work Service na pełną stabilizację sytuacji finansowej oraz powrót na ścieżkę wzrostu i rozwoju biznesu. Umowa inwestycyjna podpisana przez Work Service z Gi Group jest wynikiem przeglądu opcji strategicznych Spółki ogłoszonego w marcu ubiegłego roku.

więcej

Potencjalny inwestor chce umożliwić Work Service uregulowanie zobowiązań wobec instytucji państwowych

Zarząd Work Service, największej firmy z sektora usług personalnych w Polsce, otrzymał od potencjalnego inwestora informację, że jest on zainteresowany przejęciem aktywów lub akcji Spółki oraz jako priorytet traktuje uregulowanie przez Work Service wszystkich zobowiązań Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Potencjalny inwestor złożył również pismo w tej sprawie w ZUS. Intencją inwestora jest zabezpieczenie miejsc pracy oraz interesów wierzycieli Spółki.

więcej

Marcus Peterson oddelegowany do Zarządu Spółki Work Service

Rada Nadzorcza Grupy Work Service SA, lidera polskiego rynku usług personalnych, oddelegowała Pana Marcusa Petersona, aktualnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Głównym zadaniem Pana Marcusa dalsze wspieranie Grupy podczas procesów dotyczących planowanych transakcji kapitałowych, procesu nadzoru nad spółkami zależnymi restrukturyzacji kosztów oraz w spotkaniach z głównymi wierzycielami.

więcej

Work Service rozpoczyna zaawansowane negocjacje z akcjonariuszami i wierzycielami

Work Service, największa firma z sektora usług personalnych w Polsce, wchodzi w nowy etap procesu mającego umożliwić wybór inwestora strategicznego, który może przejąć Grupę oraz udzielić jej dodatkowego finansowania. Spółka zdecydowała o przystąpieniu do negocjacji z wierzycielami Work Service oraz przeprowadzeniu spotkań z kluczowymi akcjonariuszami Spółki oraz akcjonariuszami mniejszościowymi spółek węgierskich, w sprawie warunków przeprowadzenia transakcji dotyczącej objęcia lub nabycia akcji Spółki lub udziałów w jej spółkach zależnych oraz restrukturyzacji zadłużenia. Wcześniej prowadzone rozmowy z jednym z potencjalnych inwestorów zainteresowanych taką transakcją zaowocowały umożliwieniem mu udziału w tym procesie negocjacyjnym.

więcej

Nowi Członkowie Rady Nadzorczej wesprą Work Service w procesie restrukturyzacji i przeglądzie opcji strategicznych

Akcjonariusze Work Service, największej Spółki sektora usług personalnych w Polsce podczas ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonali istotnych zmian w Radzie Nadzorczej Grupy. Pan Przemysław Schmidt został nowym Przewodniczącym RN, Pan Marcus Preston został nowym Zastępcą Przewodniczącego, a nowymi członkami RN zostali Pan Robert Oliwa i Pan Andrzej Witkowski. Zdaniem Zarządu Spółki nowi niezależni Członkowie Rady Nadzorczej będą istotnym wsparciem trwającego procesu restrukturyzacji i przeglądu opcji strategicznych.

więcej

Work Service planuje otworzyć się na nowych inwestorów

Zarząd Work Service, największej Spółki sektora usług personalnych w Polsce zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze Spółki zdecydują o sposobie finansowania dalszego rozwoju. Decyzja będzie miała także wpływ na postęp procesów dezinwestycyjnych oraz refinansowania dotychczasowych zobowiązań Spółki. Rozwiązania zostały wypracowane przez Zarząd Spółki wraz z doradcami strategicznymi w ramach trwającego od marca br. przeglądu opcji strategicznych. NWZA odbędzie się 8 października br, a intencją Zarządu jest pozyskanie nowego, znaczącego akcjonariusza.

więcej

Work Service wypracował niemal 14 mln zł zysku netto w I kwartale 2019 roku

Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, opublikowała raport okresowy za I kwartał 2019 rok. Przychody spółki wyniosły w tym okresie prawie 425 mln zł. Szczególny wzrost został odnotowany na podstawowych wynikach finansowych. Zysk EBITDA wyniósł ponad 17 mln zł i był wyższy aż o 172 % w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej. Spółka wypracowała również zysk netto na poziomie prawie 14 mln zł, podczas gdy roktemu wartość wyniku netto była ujemna i wyniosła -5,9 mln zł.

więcej

Work Service może zyskać nawet 49 mln zł dzięki sprzedaży spółki Prohuman

Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, poinformowała o ustaleniu szczegółów sprzedaży pakietu kontrolnego w spółce Prohuman 2004 Kft. działającej na rynku węgierskim. W celu realizacji transakcji została powołana spółka celowa, która do 31 marca 2020 rokuwykupi wszystkie udziały w spółce Prohuman należące do Work Service. Ponadto Term Sheet zakłada przejęcie lub spłatę w imieniu Work Service pożyczki udzielonej przez spółkę zależną dla Work Service wraz z odsetkami. Środki pozyskane w ramach sprzedaży pakietu kontrolnego w spółce Prohuman zostaną wykorzystane m.in. na całkowitą spłatę zobowiązań wobec konsorcjum bankowego. W wyniku transakcji spółka odnotuje jednostkowy zysk brutto na poziomie ok. 49 mln zł.

więcej

Work Service kontynuuje restrukturyzację oraz zapowiada rozwój biznesu w Polsce i w Niemczech

Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, opublikowała raport roczny za 2018 rok. Był to okres realizacji procesu restrukturyzacji zadłużenia Work Service, w wyniku którego Grupa odnotowała zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie ponad 10 mln zł. Pozytywny wynik jest głównie efektem sprzedaży spółki Exact System, z której pozyskano ponad 155 mln zł. Środki posłużyły na spłatę części zobowiązań wobec banków. Work Service zamierza kontynuować restrukturyzację oraz skupić się na rozwoju działalności operacyjnej w Polsce i w Niemczech.

więcej