Aktualności

23.02.2017

Auxilia SA rozszerza model biznesowy i wprowadza innowacyjną formułę współpracy

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, rozszerzył model biznesowy wprowadzając nową formułę współpracy o charakterze franczyzowym. Innowacyjny model ma przyczynić się do znacznego polepszenia wyników finansowych i wzrostu wartości Spółki.

Auxilia działając zgodnie z przyjętą strategią, podjęła kolejne kroki rozwojowe w obszarze sprzedaży, wdrażając nowatorską formułę współpracy o charakterze franczyzowym. Nowy model współpracy skierowany jest do obecnych menedżerów działu sprzedaży Auxilii oraz osób i podmiotów zarządzających strukturami sprzedażowymi w branży odszkodowań i na rynku sprzedaży bezpośredniej. Formuła współpracy docelowo zakłada stworzenie podmiotów zależnych, funkcjonujących pod marką Auxilii. W ramach współpracy Spółka będzie zapewniała wsparcie operacyjne oraz finansowe.

„Wprowadziliśmy model współpracy, który jest innowacyjny w skali całego rynku i branży. Uważamy, że rozszerzenie naszego modelu biznesowego o tę formułę przyczyni się do wzrostu wyników finansowych i wzrostu wartości Grupy Kapitałowej Auxilia SA.”
- powiedział Krzysztof Górka, Wiceprezes Zarządu Auxilia SA

Z punktu widzenia potencjalnych franczyzobiorców korzyści płynące ze współpracy w modelu franczyzowym to przede wszystkim status współwłaściciela w ramach spółki córki Grupy Kapitałowej Auxilia SA oraz dostęp do zaplecza merytorycznego i finansowego jednego z 3 podmiotów działających na rynku odszkodowań w Polsce, który jest jednocześnie notowany na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Nowatorski model współpracy został zaimplementowany w styczniu 2017 r., w wyniku czego zawiązano spółkę Auxilia MKS sp. z o.o. sp.k. Udział Auxilia SA w Auxilia MKS sp. z o.o. będzie wynosić 51% jej kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników. Pozostałymi wspólnikami będą osoby i menadżerowie sprzedaży współpracujący z Grupą Kapitałową Auxilia SA.

14 lutego Auxilia podsumowała IV kwartał 2016 r. W czterech kwartałach 2016 r. przychody Grupy osiągnęły poziom 9 624 tys. zł, a wynik netto ukształtował się na poziomie -380 tys. zł. Na wyniki finansowe wpłynęły przede wszystkim koszty poniesione na rozwój sieci sprzedaży i wzrost zatrudnienia w tym obszarze. Otwarcie dwóch nowych oddziałów spowodowało zwiększenie poziomu amortyzacji pojazdów oraz kosztów usług obcych i wynagrodzeń. Na osiągnięte wyniki wpływ miały również jednorazowe koszty związane z przeprowadzoną emisją obligacji korporacyjnych.

W IV kwartale 2016 r. Grupa podejmowała kolejne kroki rozwojowe w obszarze sprzedaży, związane z rozbudową zespołów dwóch nowych oddziałów regionalnych na Podlasiu i Lubelszczyźnie oraz Pomorzu. W tym okresie zrekrutowano także nowych doradców w pozostałych biurach terytorialnych. Rozwój zespołu specjalistów ma przełożyć się na większą kontraktację portfela odszkodowań i konsekwentne zwiększanie przychodów ze sprzedaży netto. W IV kwartale 2016 r. wartość pozyskanego portfela spraw odszkodowawczych wyniosła 11 991 tys. zł, co oznacza 25 % wzrost wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Auxilia SA

więcej o Auxilia SA

Auxilia zakończyła I kwartał 2018 r. zyskiem netto na poziomie 254 tys. zł.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2018 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 169 % w porównaniu z analogicznym okresem rokwcześniej, a jego rentowność o 43,4 % r/r. Ten okres był przełomowy dla spółki również ze względu na rozpoczęcie sprzedaży wierzytelności w ramach transakcji quasi-sekurytyzacyjnych, które pozwolą na szybsze uzyskiwanie przychodów z tytułu prowadzonych spraw odszkodowawczych. Zysk netto grupy w tym okresie wyniósł 254 tys. zł.

więcej

Auxilia SA sprzedała wierzytelności warte ok. 1,10 mln zł.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, zawarł umowę sprzedaży wierzytelności o wstępnie szacowanej łącznej wartości 1,10 mln zł. Bezprecedensowa transakcja mająca znamiona quasi-sekurytyzacji wierzytelności pozytywnie wpłynie na bieżącą sytuację finansową Spółki.

więcej

Auxilia SA podsumowała IV kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2017 r. Uwagę zwraca skuteczność zarządzania menedżerów sprzedaży, zmiany kadrowe na szczeblach menedżerów regionalnych, wprowadzenie kolejnych usług odszkodowawczych oraz dalsza koncentracja na najpoważniejszych szkodach. Auxilia kontynuowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca IV kwartału 2017 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 17% r/r, a jego rentowność o 30% r/r. Grudzień był również rekordowym miesiącem w historii działalności Grupy jeśli chodzi o planowane przychody z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych.

więcej

Auxilia SA podsumowała III kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował III kwartał 2017 r. Dzięki skuteczności zarządzania menedżerów sprzedaży, poprawie efektywności procesów rekrutacji, wprowadzeniu do sprzedaży nowych usług odszkodowawczych Auxilia zanotowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca III kwartału br. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 31 % a jego rentowność o 26 %

więcej

Auxilia SA podsumowała I kwartał 2017 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował I kwartał 2017 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach w obszarze sprzedaży: m.in. wprowadzono formułę współpracy o charakterze franczyzowym, zmieniono model rozliczeń w sieci sprzedaży, zatrudniono nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. W I kwartale 2017 r. uruchomiono również innowacyjną usługę dla klienta biznesowego, trwały także prace nad nowymi produktami, m.in. skierowanymi do producentów energii z OZE.

więcej

Jacek Birlet nowym dyrektorem zarządzającym sprzedażą w Auxilia SA

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, ma nowego dyrektora zarządzającego sprzedażą. Od 1 marca 2016 r. Jacek Birlet, dotąd związany z Tax Care SA z Grupy Getin Holding, dołączył do Auxilia SA Menedżer odpowiedzialny jest za pion sprzedaży i jego rozwój.

więcej

Auxilia SA: 25 % wzrost wartości portfela spraw odszkodowawczych pozyskanego w IV kwartale 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2016 r. W tym okresie koncentrowano się na działaniach intensyfikujących sprzedaż, m.in. poprzez rozbudowę nowych oddziałów. Do portfolio wprowadzono usługę odszkodowawczą dla klienta biznesowego, trwają prace nad kolejnymi, unikatowymi na rynku produktami. Dzięki podjętym wysiłkom rośnie wartość portfela spraw odszkodowawczych pozyskanych przez Spółkę - w IV kwartale wzrosła ona o 25 %

więcej

Przychody Auxilia SA wzrosły o 15 % w trzech kwartałach 2016 r.

Auxilia SA, notowany na GPW lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował trzy kwartały 2016 r. Zgodnie ze strategią Spółki, Zarząd koncentruje się na wzroście biznesu. Od początku rokuotwarto nowe oddziały i rozbudowano istniejące zespoły sprzedażowe, poszerzono ofertę dla Klientów oraz zaimplementowano rozwiązania związane z polepszeniem obsługi posprzedażowej. Grupa Auxilia kontynuuje wzrosty przychodów, które w trzech pierwszych kwartałach wyniosły ponad 7 mln zł.

więcej

Zysk netto Grupy Auxilia wzrósł trzykrotnie w I półroczu 2016 r.

Auxilia SA, lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, w pierwszym półroczu koncentrowała się na dynamicznym wzroście biznesu – otworzyła dwa nowe oddziały, rozbudowała zespoły sprzedażowe. W wyniku prowadzenia unikatowego modelu biznesowego, GK Auxilia SA osiągnęła trzykrotny wzrost zysku netto w I półroczu 2016 r.

więcej