Polish Services Group SA


Polish Services Group SA (dawniej Tele-Polska Holding SA) jest spółką wiodącą holdingu firm, których działalność koncentruje się na świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
- zarządzanie grupą spółek zależnych
- kreowanie oraz zarządzanie ich ofertą jako całości
- planowanie i realizacja strategii dla grupy
- organizacja finansowania rozwojowych projektów
- nadzór nad realizowanymi inwestycjami