Polityka prywatności.

1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności (zwaną dalej „Polityką prywatności”) spółki Inner Value Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-675), ul. Koszykowa 54, wpisana  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330603, NIP 7162765995, REGON: 060467406, kapitał zakładowy: 7000,00 zł. Wszelkie odniesienia w niniejszej polityce do „my”, „nas”, „nasza” odnoszą się do Inner Value Sp. z o.o.
 2. Polityka prywatności ma zastosowanie w sytuacji, w której Spółka InnerValue Sp. z o.o. jest administratorem danych („Administrator”) w odniesieniu do danych osobowych użytkowników („Użytkownik”) odwiedzających naszą stronę internetową, kontaktujących się z nami poprzez kontakt telefoniczny i mailowy dostępny także na naszej stronie internetowej: (“Strona internetowa”).
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1 powyżej oraz mailowo rodo@innervalue.pl
 4. Strona internetowa zawiera łącza, które umożliwiają Użytkownikowi bezpośredni dostęp do innych stron internetowych, w tym do serwisów społecznościowych. Nie mamy wpływu na politykę prywatności innych stron i serwisów społecznościowych ani na używanie plików cookie przez administratorów innych stron internetowych.
2. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Gromadzimy dane osobowe i informacje, które Użytkownik dobrowolnie podaje poprzez kontakt bezpośredni, telefoniczny, mailowy, a także które Użytkownik przesyła w dokumentach aplikacyjnych w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi.
 2. Gromadzimy informacje o korzystaniu ze Strony internetowej, podczas gdy Użytkownik przegląda zawartość Strony internetowej. Informacje te mogą być również zbierane przez zewnętrznych dostawców oprogramowania służącego do analiz statystycznych i analizy zachowań na Stronie internetowej.
 3. Przeglądanie zawartości Strony internetowej nie wymaga od Użytkownika podawania jakichkolwiek danych osobowych.
3. DANe OSOBOWe
 1. Przetwarzamy dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, e-mail oraz telefon), które Użytkownik przekazuje nam w celu nawiązania współpracy biznesowej, realizacji działań komunikacyjnych public relations (PR) i inwestor relations (IR) (“dane kontaktowe”). Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wykonywanie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz zgoda Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Podanie danych jest  dobrowolne, jednakże  może być niezbędne do realizacji działań komunikacyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez administratora. Dane kontaktowe przetwarzamy przez okres niezbędny z punktu widzenia prowadzonych działań komunikacyjnych public relations i inwestor relations jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu.
 2. Przetwarzamy dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres oraz e-mail, telefon oraz inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika), które Użytkownik przekazuje nam w celu nawiązania kontaktu ze Spółką w toku prowadzonych procesów rekrutacyjnych (“dane rekrutacyjne”). Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda Użytkownika. Jeżeli Użytkownik chciałby, aby jego dane i dokumenty aplikacyjne były przechowywane w naszej bazie dla celów przyszłych rekrutacji powinien złożyć stosowne oświadczenie (np. „zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”). Dane rekrutacyjne przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub na Stronie internetowej przez okres prowadzonej rekrutacji oraz dodatkowo przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia jej zakończenia, a gdy Użytkownik wyraził zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 12 (dwunastu) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane rekrutacyjne możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 3. Przetwarzamy dane zawarte lub związane z jakąkolwiek wysyłaną nam informacją (“dane korespondencyjne”). Dane korespondencji mogą zawierać treść komunikacyjną i metadane związane z komunikacją. Dane korespondencyjne są przetwarzane w celu komunikacji z Użytkownikiem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda Użytkownika oraz nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową, prowadzenie działalności gospodarczej oraz komunikacja z użytkownikami. Przechowujemy powyższe dane przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy po kontakcie z nami lub pozyskaniu danych w wyniku aktywności na Stronie internetowej.
 4. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Użytkownikowi dostarczana jest jasna i wyczerpująca informacja o przechowywaniu i uzyskiwaniu dostępu do plików cookie i innych informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz o udostępnianiu takich informacji i udzielaniu zgody na przechowywanie i dostęp do nich, uzyskanie takiej zgody jest wymagane przez prawo.
 5. Nie zbieramy, nie używamy i nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych (takich jak dane dotyczące religii, poglądów politycznych, zdrowia itp.).
 6. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane przez nas stronom trzecim, z wyjątkiem firm, które świadczą nam usługi, takich jak księgowi, prawnicy, firmy doradcze, sprzedawcy IT w ramach odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych.
 7. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państw trzecich, za wyjątkiem danych korespondencyjnych, które mogą być przekazywane do naszych usługodawców analizujących zachowania Użytkowników na Stronie internetowej w tym Google Analytics. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Google Analytics znajdują się: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody może spowodować niemożność kontaktu z Użytkownikiem.
 9. Strony internetowe nie zostały zaprojektowane dla dzieci poniżej szesnastego roku życia i nie są dla nich przeznaczone. Nasza polityka nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.
4. twoje prawa
 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych “GDPR” 2016/679/UE masz prawo:
  1. prawo do dostępu do Twoich danych i otrzymania ich kopii, tj. uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i konkretne informacje o takim przetwarzaniu,
  2. prawo do poprawiania danych, tj. żądania poprawiania niedokładnych danych osobowych,
  3. prawo do usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że ma zastosowanie jedna z odpowiednich podstaw dla takiego działania,
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do przesyłania danych, tj. odbieranie danych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie oraz, jeśli to konieczne, żądanie przesłania tych danych do innego administratora,
  6. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,
  7. prawo do wycofania zgody.
 2. Na podstawie Twoich danych osobowych nie podejmujemy automatycznych decyzji, w tym decyzji wynikających z profilowania.
 3. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym zwykle przebywasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia.
 4. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.
 5. Użytkownik może skorzystać z dowolnych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, przekazując nam pisemne zawiadomienie zgodnie z ust. 1.
5. pliki cookie
 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, tzn. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego uzyskujesz dostęp do Strony internetowej. Pliki cookies są zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej i umożliwiają późniejszą identyfikację Użytkownika po ponownym połączeniu się ze stroną internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookie:
  1. zbierają dane dotyczące korzystania ze Strony internetowej, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania ze Strony internetowej i dostosowanie Strony internetowej do Twoich potrzeb i oczekiwań;
  2. są umieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących z nami;
  3. nie przechowują informacji stanowiących dane osobowe Użytkownika;
  4. nie są wykorzystywane do ustalenia tożsamości Użytkownika;
  5. są wykorzystywane na Stronie internetowej w oparciu o zgodę Użytkownika wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik może w każdej chwili odwołać lub zmienić zakres uprzednio wyrażonej zgody na wykorzystanie plików cookie na Stronie internetowej i usunąć je z przeglądarki.
 4. Użytkownik może także w każdej chwili ograniczyć lub wyłączyć pliki cookie w przeglądarce poprzez ustawienia. W takim przypadku korzystanie ze Strony internetowej może być jednak mniej skuteczne, może nie mieć dostępu do pewnych treści lub być w stanie korzystać z niektórych funkcji Strony internetowej, a w skrajnych przypadkach prawidłowe wyświetlanie Strony internetowej może być całkowicie zablokowane.
 5. Przechowujemy pliki cookie przez okres 12 miesięcy, nie jesteśmy w stanie podać okresu przechowywania plików cookie dotyczącego naszych partnerów, dlatego prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności.
6. ochrona danych

Strona internetowa jest chroniona przez środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez nas przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem lub przejęciem lub utratą, a także przed przetwarzaniem z naruszeniem przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 533 070 320

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 533 070 320

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603