Regulamin wydarzenia Sustain Tomorrow Conference

1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży biletów (dalej: Bilet”) oraz warunki uczestnictwa w konferencji „Sustain Tomorrow Conference” organizowanej w Hotelu Novotel Warszawa Centrum przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie w dniu 29 stycznia 2024 r. (dalej: „Konferencja”). Wszelkie informacje dotyczące Konferencji dostępne są na stronie internetowej: sustaintomorrowconference.pl
 2. Organizatorami Konferencji są:
  • Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000008283, o numerze NIP: 779-000-11-66, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN („AWR Wprost”) oraz
  • Inner Value sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-675 Warszawa), przy ul. Koszykowej 54, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000330603, posiadającą nadany NIP: 716-276-59-95, o kapitale zakładowym w kwocie 7.000,00 zł („Agencja”),

zwani dalej łącznie „Organizatorami”.

 1. Zakup Biletu oznacza akceptację Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 2. Wstęp na Konferencję może nastąpić wyłącznie po okazaniu ważnego Biletu. Bilet może być wydrukowany lub wyświetlony na urządzeniu elektronicznym. Potwierdzenie zapłaty lub zamówienia nie jest równoznaczne z posiadaniem Biletu i nie jest dokumentem potwierdzającym możliwość uczestnictwa w Konferencji.
 3. Organizatorzy mają prawo do skontrolowania Biletu w dowolnym momencie trwania Konferencji.
 4. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego Biletu.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji, które nie będą jednak odstępować w sposób znaczący od opublikowanej przez Organizatorów agendy Konferencji, a także zmian w zakresie prelegentów Konferencji – bez rekompensaty dla posiadacza Biletu. Takie zmiany nie stanowią również podstawy dla zwrotu Biletu, jak też reklamacji. Organizatorzy poinformują niezwłocznie o zmianach w programie Konferencji na stronie internetowej wskazanej powyżej w § 1 ust. 1 Regulaminu.
2. Termin i miejsce sprzedaży Biletów
 1. Sprzedaż Biletów prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej https://www.biletomat.pl/bilety/sustain-tomorrow-conference-warszawa-24658/ na zasadach opisanych w regulaminie dostępnym na stronie tego portalu.
 2. Sprzedaż Biletów na Konferencję prowadzona będzie w dniach 16-29.01.2024 r.
3. Uczestnicy Konferencji oraz ich obowiązki
 1. W Konferencji może wziąć udział każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem” lub „Klientem”), która zakupiła Bilet na Konferencję o nazwie „Sustain Tomorrow Conference” na stronie internetowej: https://www.biletomat.pl/bilety/sustain-tomorrow-conference-warszawa-24658/.
 2. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do przepisów Regulaminu oraz regulaminu obiektu.
 3. Organizatorzy mają prawo wezwać Uczestników, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu lub regulaminu obiektu, do opuszczenia terenu Konferencji. Osobom tym nie przysługuje prawo do reklamacji, a także prawo do występowania z jakimikolwiek roszczeniami względem Organizatorów.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz innych przedmiotów, które w ocenie Organizatorów mogą spowodować zagrożenie. Osobom posiadającym w/w przedmioty Organizatorzy mogą odmówić wstępu na teren Konferencji lub osoby te mogą zostać wezwane do opuszczenia terenu Konferencji po stwierdzeniu wniesienia takich przedmiotów.
 5. W trakcie Konferencji bez zgody Organizatorów, zabronione jest wykonywanie zdjęć, rejestrowanie, nagrywanie Konferencji lub utrwalanie jego jakąkolwiek metodą. Wszelkie zdjęcia i filmy, wykonywane przez Uczestników Konferencji podczas jej trwania mogą być wykonywane wyłącznie dla celów prywatnych (prywatny użytek).
 6. Organizatorzy mają prawo do wyproszenia podczas Konferencji Uczestników przeszkadzających innym Uczestnikom, w szczególności osób pod wpływem alkoholu lub agresywnych. Osoby te tracą jakiekolwiek uprawnienia do reklamacji i roszczeń względem Organizatorów.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, rozumianej jako m.in. zdarzenie losowe, wojna, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, lock-down, warunki atmosferyczne, ograniczenia funkcjonowania lub zamknięcia miejsca Konferencji, ze względów epidemiologicznych lub inne regulacje związane z epidemią, które uniemożliwiają realizację Konferencji.
4. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z organizacją Konferencji Uczestnik może składać w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres Organizatora – Agencji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 2. W związku ze sprzedażą Biletów przez podmiot zewnętrzny – BPM Media sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, reklamacje w zakresie sprzedaży Biletów należy kierować bezpośrednio do tego podmiotu na zasadach opisanych w udostępnionym przez niego regulaminie.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji Uczestnika składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treści żądania wraz z załączeniem dowodu zakupu Biletu.
 4. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożoną reklamacją jest Agencja. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia reklamacji oraz otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, polegających na rozpatrywaniu reklamacji. Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.
5. Dane osobowe
 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy Państwa, że:
 2. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000008283, o numerze NIP: 779-000-11-66, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, adres e-mail: bazy@pmpg.pl („AWR Wprost”) oraz Inner Value sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-675 Warszawa), przy ul. Koszykowej 54, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000330603, posiadającą nadany NIP: 716-276-59-95, o kapitale zakładowym w kwocie 7.000,00 zł, adres e-mail: rodo@innervalue.pl („Agencja”);
 3. Pana/Pani dane osobowe są niezbędne do rejestracji uczestnictwa w Konferencji, komunikowania się w celach organizacyjnych oraz udokumentowania jej przebiegu.
 4. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1. lit a, b i c ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konferencji.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Odbiorcami przekazanych nam danych osobowych będą:
 8. osoby upoważnione przez Administratorów do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 9. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 10. podmioty świadczące dla Administratora usługi niezbędne do przeprowadzenia Konferencji, wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne, na podstawie stosownych umów o powierzeniu danych osobowych;
 11. partnerzy Administratorów, na podstawie stosownych umów o powierzeniu danych osobowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub terminu określonego przepisami prawa.
 13. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (jeśli taka była udzielona) w dowolnym momencie.
 14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Administratorzy informują, że udział w Konferencji jest jednoznaczny z wyrażeniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Zgoda na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu Konferencji w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, co obejmować może zarówno wizerunek jak i zachowania Uczestników.
 2. Udział w Konferencji oznacza również wyrażenie świadomej i dobrowolnej zgody na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie utrwalenie, wykorzystanie, obróbkę, powielenie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach, wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji.
 3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 powyżej, jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Organizatorów oraz portalach społecznościowych, między innymi Facebook, Instagram, itp.
7. Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika.
 3. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej sustaintomorrowconference.pl i obowiązuje od dnia publikacji na tej stronie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 533 070 320

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 533 070 320

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603