Kwiecień 2024

Inwestorze, sprawdź czy skutecznie nabyłeś akcje

Od wejścia w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych w zakresie dematerializacji akcji spółek niebędących spółką publiczną oraz ich rejestracji w rejestrze akcjonariuszy minęły już 3 lata. Pomimo tego, wielu inwestorów nadal nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji wynikających z braku zgłoszenia dokonanych transakcji na akcjach do rejestru akcjonariuszy, mylnie przyjmując, że z zawarciem umowy sprzedaży akcji stali się ich nabywcami, a zarazem akcjonariuszami spółki akcyjnej.

Wraz z wprowadzeniem dematerializacji akcji oraz obowiązku ich rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, wprowadzono istotną zmianę w zakresie momentu nabycia akcji w przypadku dokonywania transakcji na akcjach na rynku wtórnym. Zgodnie z art. 3289§ 1 KSH, nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje dopiero z chwilą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy – nie jest wystarczające jedynie zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży akcji. Brak złożenia wniosku o wpis do rejestru akcjonariuszy skutkuje zatem brakiem skutecznego nabycia akcji będących przedmiotem takiej umowy.  

Jest to o tyle istotne, że po pierwsze – nabywca akcji bez wpisu do rejestru akcjonariuszy nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji – prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną przysługuje akcjonariuszowi tylko wtedy, jeżeli został wpisany do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Po drugie – dalsze zbycie tych akcji obarczone jest nieważnością – skoro nabywca skutecznie nie nabył akcji (nie został wpisany do rejestru akcjonariuszy), to nie może nimi rozporządzać. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku chęci dalszej sprzedaży objętych akcji nowej serii przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego do KRS – takie rozporządzenie akcjami będzie nieważne.

Obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru akcjonariuszy ciąży co do zasady na nabywcy akcji, który zobowiązany jest do przedłożenia określonych dokumentów stanowiących podstawę wpisu podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy – warto dopilnować formalności zwłaszcza w kontekście przygotowań spółki akcyjnej do debiutu i konieczności uprzedniej rejestracji akcji w KDPW. W takim wypadku zaksięgowanie akcji na rachunkach maklerskich akcjonariuszy następuje w terminie wskazanym w oświadczeniu KDPW i dokonywane jest w oparciu o aktualne dane zawarte w rejestrze akcjonariuszy. Jeśli do tego czasu nabywca nie zadba o wpis transakcji na akcjach w rejestrze, akcje nie zostaną zaksięgowane na jego rachunku maklerskim.

Pobierz swój

egzemplarz

Value Review to miesięczne podsumowanie i zapowiedzi najbardziej perspektywicznych pod kątem inwestorskim spółek na GPW.
Przedstawiliśmy je w trzech kategoriach:

  • TOP UPCOMING – wydarzenia i zjawiska o największym wpływie na biznes
  • COMPANY REVIEW – spółki w bardzo ciekawym momencie biznesowym i inwestorskim
  • RISING STARS – mniejsze spółki w wyjątkowo interesującym momencie

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603

Kontakt.

©InnerValue Sp. z o.o. 2022

ADRES

Warszawa, 00-675

Koszykowa 54

NIP

716-276-59-95

TELEFON

+48 22 292 04 28

REGON

060467406

E-MAIL

recepcja@innervalue.pl

KRS

0000330603